Sähköverkon suunnittelu ja yksityiset maanomistajat

Jakeluverkon uusia osia suunnitellessamme olemme aina hyvissä ajoin yhteydessä maanomistajiin, joiden maiden kautta uusi johto tulisi mahdollisesti kulkemaan. Tältä sivulta löydät tiedot sopimuksista ja korvauksista, jotka liittyvät johtoalueen rakentamiseen yksityisille maille.

Näin verkon rakentamisen suunnitteluvaihe etenee

  1. Kun aloitamme uuden rakentamistyön suunnittelun, pyydämme maanomistajalta suunnittelu- ja linjausluvan. Pyydämme luvan aina ennen maastossa tapahtuvaa varsinaista suunnittelutyötä.
  2. Suunnittelussa etsimme johdolle ja rakenteille järkevimmän mahdollisen reitin. Huomioimme maaston ja olemassa olevat reitit, kuten tiet ja pellot.
  3. Teemme maastoon selkeät merkinnät, joiden avulla myös maanomistaja saa paremman kuvan reitin suunnitelmasta.
  4. Reittisuunnittelun valmistuttua laadimme esityksen johtoaluesopimuksesta ja toimitamme sen maanomistajan tarkastettavaksi.
  5. Sopimuksen mukana toimitamme tarvittaessa valtakirjan, jolla yhteistyökumppanimme voi suorittaa tarvittavan puustonpoiston ja tehdä johtoalueen reunapuustolle tarpeelliset toimenpiteet.

Katso johtoaluesopimusten yleiset sopimusehdot:

Avaa sopimus

Varotoimenpiteet raivaus- ja rakennusvaiheessa

Merkitsemme johtoalueen raivaus- ja hakkuualueen rajakuitunauhalla siten, että kuitunauhalla merkitty puu jää pystyyn. Kaadettavat puut merkitsemme spraymaalilla. Tällä tavalla merkatusta johtokadusta kaikki osapuolet – maanomistaja, me työn tilaajana ja raivausurakoitsija – voivat tarkastaa hakkuun jälkeen, että hakkuu on tehty suunnitelman ja sovitun mukaisesti.

Merkitsemme johtoalueella olevat kiinteistöjen rajat metsäkoneita varten rajaviivan suuntaisella yhtenäisellä kuitunauhalla.

Yksityisteillä etsimme soveltuvimman toteutustavan yhteistyössä tiehoitokunnan kanssa. Yksityistielle rakennettavasta johdosta sopimus tehdään sekä maapohjan omistajan että tiehoitokunnan (edustajan) kanssa. Yleisillä teillä käytämme suunnittelun perusteena voimassaolevaa Liikenneviraston ohjeistusta.

Pyrimme sijoittamaan sähköpylväät tien tai pellon reunaan paikkoihin, joissa niiden viljelylle aiheuttama haitta on mahdollisimman pieni.

Korvaukset maankäytöstä maanomistajalle

Lähtökohtana suosituksessa on, että jakeluverkot pyritään sijoittamaan yhteiskunnan, verkonhaltijoiden ja käyttäjien kannalta tarkoituksenmukaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa usein kaapeleiden ja johtojen sijoittamista teiden varsille.

Kaapelin tai muun yhteyden sijoittava taho korjaa sijoittamisesta aiheutuneet vahingot ja jäljet siten, että alue saatetaan vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin missä se oli ennen kaapelin sijoittamista sekä korvaa sijoittamisesta myöhemmin todennettavat vahingot ja puutteet.

Tehokkaan maankäytön lisäksi kaapeleiden sijoittaminen teiden varsille edistää teiden varrella olevien kiinteistöjen mahdollisuuksia saada laadukasta sähköä.

Järjestäytyneen tiehoitokunnan sopimus tehdään Energiateollisuuden ja Suomen Tieyhdistyksen allekirjoittaman suosituksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan haittakorvausta ei makseta.

En halua sähköjohtoa mailleni

Jos johdon sijoittamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, viedään asia yleensä kunnan rakennusviranomaisen päätettäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan yhdyskuntateknisten laitteiden, kuten sähköjohtojen, sijoituksesta päättää rakennusvalvontaviranomainen, elleivät asianosaiset pääse sijoittamisesta sopimukseen.

Rakennuslautakunta tekee päätöksen johdon sijoittamisesta ja toimittaa päätöksestä tiedon molemmille osapuolille.