Mikä verkkopalvelussa maksaa?

Sähköverkon rakentaminen ja ylläpito Järvi-Suomen alueen haastavassa luonnossa ei aina ole helppoa. Sähkönsiirtomaksuilla katetaan muun muassa sähköverkon rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi valtiolle menevien verojen osuus siirtolaskusta voi olla yli 40%. Lue alta miksi verkkopalvelussa maksaa Järvi-Suomen alueella.

Toimitusvarmaa sähköä

On elintärkeää, että sähkönjakelu on mahdollisimman häiriötöntä. Sähköistyneessä yhteiskunnassamme sähköä tarvitaan jatkuvasti niin kotitalouksissa kuin yrityksissäkin. Vaikka Suomessa sähkön toimitusvarmuus on hyvällä tasolla, on täysin keskeytyksettömään sähkönjakeluun kuitenkin käytännössä mahdotonta päästä. Sähkökatkojen keston minimoimiseen meitä velvoittaa sähkömarkkinalaki, jonka mukaisesti vuonna 2036 asemakaava-alueella ei saa esiintyä myrskyn, tuulen tai lumikuorman seurauksena yli 6 h keskeytyksiä ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 h keskeytyksiä. Me panostamme toimitusvarmuuteen esimerkiksi huolehtimalla kunnossapidosta ja tehokkaasta viankorjauksesta, jotka ovat sähkönjakelun toimitusvarmuuden kannalta avainasemassa.

Sähkönsiirtomaksut vaihtelevat verkkoyhtiön mukaan

Jokaisella Suomen alueella toimii oma jakeluverkkoyhtiö, joka vastaa alueen sähkönjakelusta. Myös sähkönsiirtomaksut vaihtelevat verkkoyhtiöiden mukaan. Järvi-Suomen Energialla verkkopalvelumaksut hinnoitellaan sulakeperusteisesti. Hinta koostuu kahdesta osasta:

Perusmaksu, eli kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan sulakekoon mukaan. 

Siirtomaksu, joka määräytyy käytetyn energian määrän ja energian käyttöajankohdan mukaan.

Hintaesimerkit auttavat hahmottamaan minkä verran energiaa erityyppisissä kiinteistöissä kuluu ja kuinka paljon sähkönsiirto tulee maksamaan.

Sähkönsiirron perusmaksu pysyy aina samana, vaikka kohteessa ei kulutettaisi sähköä. Verkkopalvelumaksujen korkea taso puhuttaakin usein Järvi-Suomen alueen asukkaita usein korkean perusmaksun takia. Maksuilla katetaan sähköverkon valvonta ja ylläpito ympäri vuorokauden, jotta sinä voit käyttää sähköä aina kun sitä tarvitset.

Miksi sähkönsiirto on niin kallista Järvi-Suomen Energian alueella?

Järvi-Suomen lukemattomat vesistöt, saaret, niemet ja notkot ovat kauniita, mutta sähkönjakelulle haastavia maisemia. Kun kuluttajia suhteessa johtokilometreihin nähden on vähän ja maastoon on paikoin erittäin hankala rakentaa, kustannuksia tulee väistämättä. 

Suurin syy korkeisiin verkkopalvelumaksuihin alueellamme onkin laaja maasto ja verrattaen pieni määrä vakituisia asukkaita. Järvi-Suomen Energian jakeluverkossa on 280 metriä johtoa yhtä asiakasta kohden, kun tyypillisessä kaupunkiverkkoyhtiössä vastaava mitta on vain 30 metriä.

Sähkönsiirron hintaan Järvi-Suomen alueella vaikuttavat muun muassa:

 1. Haastava maasto. Erityisesti korkeuserot ja saaristo tuovat Järvi-Suomen Energian alueella hankaluuksia sähköverkon uudistamiseen ja ylläpitoon. Sähköverkon parantaminen alueella on pitkäjänteistä työtä, jossa yhden hankkeen valmistuminen suunnittelusta toteutukseen vie helposti pari vuotta tai enemmänkin.
 2. Haja-asutus ja pieni kulutus. Verkkoyhtiömme alueella ei Savonlinnan lisäksi ole muita isoja kaupunkeja, joten koko alueen yhteinen sähkönkulutus jää melko pieneksi. Asukkaita on harvakseltaan myös metsien ja järvien äärellä sekä saaristossa.
 3. Alueen asukkaista 40 % on mökkiläisiä. Järvi-Suomen Energialla on kaikista Suomen verkkoyhtiöistä asiakkainaan kenties eniten mökkiläisiä. Hankalassa maastossa järvien rannoilla sijaitsevat mökit ja vain kesäkuukausiin keskittyvä kulutus vaikuttavat väistämättä koko alueen sähköverkkoon.
 4. Vähäinen teollisuus. Suuriin johtokilometreihin nähden sähkön tehosiirto Järvi-Suomessa on melko vähäistä, sillä teollisuutta on vähän.
 5. Sähkön pientuotanto. Asukkaiden omien aurinkosähköjärjestelmien määrä on kasvanut viime aikoina vauhdilla. Verkkoyhtiönä meidän on mahdollistettava järjestelmien liittäminen alueen sähköverkkoon.

Suomessa sähkö siirretään Fingridin valtakunnallisen siirtoverkon kautta paikallisille verkkoyhtiöille. Me Järvi-Suomen Energialla vastaamme sähkön jakelusta omalla verkkoalueellamme, eli siirrämme sähkön sinne, missä sinä sitä käytät. Vuoden 2023 aikana olemme esimerkiksi rakentaneet uutta runkoyhteyttä Puumalassa kahdella saaristotyömaalla, joista isompi työmaa kulkee saaristossa Niinisaaren ja Liimattalansaaren kautta Lintusaloon.  

Verkkopalvelumaksut sisältävät myös sähköveron

Verkkopalvelumaksuun sisältyvät myös kantaverkkoyhtiön perimät maksut valtakunnallisen kantaverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Loppusummasta noin 40 prosenttia on veroja (sähkövero ja arvonlisävero). Verot tilitämme suoraan valtiolle. 

Sähkönsiirtomaksuilla pidetään huolta sähköverkon kunnostasäässä kuin säässä

Jotta sähkö kulkisi luoksesi mahdollisimman toimintavarmasti, täytyy verkkoa jatkuvasti huoltaa ja parannella. Investoimme vuositasolla 50 miljoonaa euroa jakeluverkkoomme, jotta saavutamme valtion asettamat toimitusvarmuuden tavoitteet vuoteen 2036 mennessä. Investointien tulokset näkyvät jo vähentyneinä sähkökatkoksina. Yhä suurempi osuus asiakkaistamme saa nauttia sähköstä toimitusvarman verkon piirissä:

 • Uudistamme lähes 1 000 km sähköverkkoa vuosittain. 
 • Työmiehet raivaavat vuoden aikana saman verran pusikoita uuden sähköverkon tieltä. 
 • Helikopterisahauksella oksitaan korkeita puita 500 kilometrin matkalta. 
 • Vuosittain tarkastetaan 1500 muuntajaa. 
 • Maadoituksia mitataan, jotta verkkoon ei tule ylijännitteitä, eikä ukkonen pääse asiakkaan laitteisiin.

Suomen sääolosuhteet tuovat omat haasteensa verkon kunnossapidolle. Syysmyrskyissä kaatuvat puut ja talven raskaat lumikuormat voivat vaurioittaa verkkoa ja korjaustöistä syntyy tietysti kustannuksia. Sääolosuhteisiin emme voi vaikuttaa, mutta esimerkiksi maakaapeloimalla, leventämällä johtokatuja ja siirtämällä sähkölinjoja teiden varsille olemme saaneet lukuisat asiakkaamme myrskyjen vaikutuksilta turvaan.

Sähkönsiirto ja verkkopalvelumaksut ovat panostus asuinalueen elinvoimaan

Sähköverkon kehitys ja kunnossapito sekä esimerkiksi myrskytuhojen korjaus tuottavat kustannuksia verkkoyhtiölle. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös sähkölaskusi loppusummaan. Tehtävämme on siirtää sähkö luotettavasti kotiisi ja huolehtia, että verkkomme toimii sääolosuhteista huolimatta. 

Sähkönjakelu mahdollisimman vähillä häiriöillä vaatii jatkuvaa verkon saneeraustyötä. Lujitamme sähkön toimitusvarmuutta esimerkiksi maakaapeloinnilla, rakentamalla ilmajohtoja teiden varsiin, lisäämällä automatiikkaa jakeluverkossa, rakentamalla varayhteyksiä ja hoitamalla sähkölinjojen vierimetsiä. Verkkomme on jatkuvasti paremmin suojattu myrskyiltä ja talven lumikuormilta.

Teemme töitä turvataksemme sähkön toimitusvarmuuden tämän hetken lisäksi myös tuleville sukupolville. Omalla panoksellasi sinäkin siis autat asuinalueemme elinvoimaisuuden rakentamista pitkälle tulevaisuuteen.

Usein meiltä kysyttyä liittyen hintoihin

Korotuksilla rahoitetaan sähköverkkomme uudistamista säävarmaksi. Verkon rakentaminen on kallista, varsinkin Suomen mäkisimmässä, kallioisimmassa että vetisimmässä osassa. Meillä on sähköverkkoa 28 000 kilometriä, josta uudistamme tuhat kilometria vuodessa. Työ maksaa noin 50 miljoonaa euroa vuosittain.

Aloitimme toimitusvarmuustyöt vuonna 2013 ja laki velvoittaa, että niiden täytyy olla valmiit 2036. Koko urakan hinta on yli 800 miljoonaa euroa.

Toimitusvarmuusinvestoinnit rahoitetaan teiltä asiakkailtamme saaduilla verkkopalvelumaksuilla, ja lisäksi lähes vuosittain olemme joutuneet ottamaan myös lainaa kustannuksien kattamiseksi.

Valitettavasti ei kovinkaan paljoa. Sähköverkkoyhtiöt ovat alueellaan luonnollisia monopoleja, koska ei ole järkevää rakentaa useita rinnakkaisia sähköverkkoja. Sähköenergian voi kilpailuttaa, mutta meidän tehtävämme on kuljettaa se luoksesi.

Voit vaikuttaa verkkopalvelumaksusi suuruuteen säätelemällä sähkönkulutustasi ja varmistamalla, että sinulla on kiinteistössäsi sopivin verkkopalvelutuote. Pääsulakkeen koko vaikuttaa suoraan perusmaksusi suuruuteen, varmista ettei kiinteistössä ole vanhastaan liian suurta sulakekokoa. Selvittämisessä sinua auttaa asiakaspalvelumme.

 

Verkkopalvelumaksuilla eli siirtomaksuilla kustannetaan 28 000 mittaisen sähköverkkomme korjaaminen, kehittäminen ja kunnossapito. Ohessa tiiviisti, mitä kaikkea se sisältää:

Verkkopalvelumaksu kattaa

 • 1000 kilometriä uutta toimitusvarmaa verkkoa vuosittain 2036 mennessä.
 • Jakelun vaatiman sähköverkon rakentamisen, johtokatujen vuokrauksen maanomistajilta ja ylläpidon raivauksineen. Esimerkiksi 1000 kilometriä paikallisten metsurien tekemää johtokatujen raivaustyötä.
 • Sähköverkon kehittämisen, älyverkon rakentamisen yhteiskunnan velvoitteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Laissa määritellyn sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämisen ja sen vaatimat investoinnit sähköverkkoon. Toiminta työllistää suoraan tai välillisesti noin 400 henkilöä joka päivä.
 • Sähköverkon valvonnan ja vikapalvelun 24 tuntia vuorokaudessa sekä vikojen korjauksen kaikissa tilanteissa.
 • Turvallisen sähkönjakelun eli siirron Fingridin ylläpitämästä valtakunnallisesta kantaverkosta kiinteistösi verkkoalueen sähkönkäyttäjille.
 • Asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut sekä sähkönkulutuksen mittauksen.
 • Asiakaslehden, joka toteutetaan sekä paperisena että sähköisenä versiona.
 • Osuuden valtakunnallisen kantaverkon rakentamisesta ja ylläpidosta muodostuneista kustannuksista.
 • Verot: Verkkopalvelun hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero (24 %). Sen lisäksi asiakkaalta peritään sähköverot, jotka ovat arvonlisäveron alaisia eli asiakas maksaa myös sähköveron osuudesta arvonlisäveroa. Kaikki verot tilitetään eteenpäin valtiolle.
 • Vastuullisen yritystoiminnan vaatimusten täyttämisen. Toimintamme on katseet, tarkastelut ja arvioinnit kestävää, läpinäkyvää ja aitoa.

Emme voikaan. Sähkönsiirto on viranomaisten valvomaa toimintaa.

Sähkönsiirto on Suomessa luonnollinen monopoli. Se tarkoittaa, että kullakin alueella on vain yksi sähköverkkoyhtiö. Sähkönsiirtoa ei siis voi kilpailuttaa samalla tavalla kuin sähkön myyntiä.

Tällä luonnollisella monopolilla on haluttu varmistaa laadukas ja tasapuolinen sähkönjakelu kaikkialle Suomeen. Energiavirasto valvoo tiukasti, että kaikkia sähköverkkoasiakkaita kohdellaan tasapuolisesti, ja etteivät hinnat ole kohtuuttomat. Raportoimme jatkuvasti toiminnastamme, rakentamisestamme ja tehokkuudestamme viranomaisille.

Jos sähköverkkoa tehtäisiin pelkästään markkinaehtoisesti kysynnän ja bisneksen ehdoilla, ei meillä luultavasti olisi näin laajaa ja toimivaa sähköverkkoa myös haja-asutusalueilla. Meillä on velvollisuus liittää asiakas kuin asiakas sähköverkkoon kohtuullisella, viranomaisen valvomalla hinnalla.

Sähköverkon muuttaminen kauttaltaan toimitusvarmaksi on suuri urakka. 28 000 kilometrin mittaisesta verkossamme ovat nyt käynnissä juuri haja-asutusalueen investoinnit, kun taajamien ja niiden välisten yhteyksien uudistus saatiin valmiiksi.

Säävarmuus ei valitettavasti näy heti kaikilla asiakkailla. Uudistustyö keskittyy nyt haja-asutusalueella pääasiassa alueiden välisten runkoyhteyksien varmistamiseen, jotta myrskyissä vältyttäisiin suurten alueiden pimenemiseltä kerralla.

On tehokkaampaa varmistaa ensin kyläkuntiin sähköä kuljettavat runkoyhteydet, ja siirtyä sitten vasta yksittäisten talojen varmistamiseen. Toki myös säälle alttiita pienempiäkin linjoja uudistetaan koko ajan, mutta pääpaino on runkoyhteyksissä.

Sähkönsiirrossa hintoihin vaikuttavat asiakkaiden määrä ja sähköverkon pituus. Kaupunkien sähköverkoissa on paljon maksavia asiakkaita, mutta vähän verkkoa. Niin sanotuilla maaseutuyhtiöillä, joihin mekin kuulumme, asia on päinvastoin. Meillä verkkoa on paljon, mutta asiakkaita taas vähän. Toimialueellamme sijaitsee vain yksi kaupunki, Savonlinna. Sähkön tuominen valtaosan asiakkaistemme luokse vaatii siis pitkiä verkko-osuuksia ja paljon työtä.

Kaupungeissa sähköverkko on yleensä myös toimitusvarmaa ennestään. Kaungeissa sähkölinjat on rakennettu valmiiksi maan alle, joten toimitusvarmuuteen ei tarvitse investoida. Meillä on historiallisesti suosittu ilmajohtoa, jotta verkko saatiin ulotettua maaseudun sähköistyksen aikaan 40-80-luvuilla seudun joka kolkkaan kohtuullisilla kustannuksilla.

Sähköverkkoyhtiöt ja niiden toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia.

Hintojaan laskevilla sähköverkkoyhtiöillä ei välttämttä ole tarvetta sähköverkkonsa uudistamiseen. Verkkoyhtiöllä voi myös olla lyhyt sähköverkko ja paljon asiakkaita, joiden kesken kustannukset jakautuvat.

Energiavirasto valvoo sähköyhtiöiden hinnoittelua, ja voi edellyttää hintojen laskua jos ne ovat liian korkeat suhteessa kustannuksiin.

 

Sähkön siirtoon tehdyn liittymän purku on mahdollista, jos sähkön käytölle ei ole tarvetta tulevaisuudessakaan. Jos samaan kohteeseen halutaan myöhemmin kytkeä sähköt päälle uudelleen, tulee kohteeseen tehdä uusi sähkönliittymissopimus. Tästä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Vaikka kiinteistössä ei kulutettaisi lainkaan sähköä, täytyy sähkönsiirrosta silti maksaa kuukausittainen perusmaksu. Ylläpidämme ja huollamme alueen verkostoa sähkön käyttömäärästä huolimatta, jotta sinulla olisi mahdollisuus käyttää sähköä silloin, kun tahdot. Jos kohteessa on sähkön käytölle edes satunnaista tarvetta ja sähköt halutaan pitää päällä, tulee kohteessa olla voimassa sähkönmyynti- ja verkkopalvelusopimus.