Syrjimättömyys

Syrjimättömyyden toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskeva kertomus 2023

Tämä on Järvi-Suomen Energia Oy:n (JSE) toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskeva kertomus vuodelta 2023. Syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma on julkisesti saatavilla JSE:n verkkosivuilla.

Julkisessa kertomuksessa Järvi-Suomen Energia Oy kuvaa toimintaa syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi suoritettuja toimenpiteitä sekä vuoden aikana havaittuja kehityskohteita kaikkien edellä mainittujen asiakokonaisuuksien osalta. Mikäli jonkin asiakokonaisuuden syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi ei ole tehty kuluneen vuoden aikana toimenpiteitä, niin tästä esitetään tieto kertomuksessa. Samoin toimitaan havaittujen kehityskohteiden osalta, joihin Järvi-Suomen Energia Oy on päättänyt ryhtyä syrjimättömyytensä parantamiseksi.

Toiminnallinen eriyttäminen

Syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi suoritetut toimenpiteet:

 • Tämä kertomus perustuu JSE:n uuteen toimenpideohjelmaan
 • Verkko-omaisuus siirtyi Suur-Savon Sähkö Oy:ltä Järvi-Suomen Energia Oy:lle. 1.6.2023. Siirtyvä omaisuus koostui pienjännite-, keskijännite- ja suurjänniteverkoista sekä sähköasemista maapohjineen.

Vuoden aikana havaitut kehityskohteet:

 • Ei havaittuja kehityskohteita

Asiakassuhteet

Syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi suoritetut toimenpiteet:

 • JSE:lla ovat menossa mittalaitteiden uusimiset, jotka täyttävät asetuksen uusien
  etämittauslaitteiden toiminnalliset vaatimukset. Vaihdot on suoritettu
  suunnitelman mukaan 30.9.2026 mennessä kaikille asiakkaille.

Vuoden aikana havaitut kehityskohteet:

 • Joustopalveluiden mahdollisuuksien selvittäminen.

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen tammikuussa 2021 JSE:lla ei ole yhteisiä prosesseja tai tietoja kenenkään sähkönmyyjän kanssa. Palveluprosessien kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota sähkömarkkinalain tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyteen.

Tasevastuu ja taseselvitys

Syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi suoritetut toimenpiteet:

 • Kaikki asennettavat tai vaihdettavat mittalaitteet mittaavat vartissa.

Vuoden aikana havaitut kehityskohteet:

 • Kuluvan päivän mittaustietojen toimittaminen uusilta mittalaitteilta Datahubin
  järjestelmään heti, kun Datahub on siihen kykenevä.

Tietojärjestelmien hallinta

Syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi suoritetut toimenpiteet

 • JSE on uusinut mittaustietokannan ylläpidon sopimuksen ja se on siirtynyt uudelle palvelutoimittajalle.
 • JSE on toteuttanut verkkotietojärjestelmän hankinnan.

Vuoden aikana havaitut kehityskohteet:

 • Asiakkaiden vahvalla tunnistautumisella varustetun online-palvelun
  uudistaminen.

Asiakastietojärjestelmän ylläpidossa varmistetaan, ettei liiketoimintaan ja asiakassuhteisiin liittyvä salassa pidettävä tieto siirry oikeudettomasti kolmannelle osapuolelle. Järjestelmien kehityksessä on huomioitu tietosuoja.

Salassapitovelvollisuus

Syrjimättömyyden varmentamiseksi ja parantamiseksi suoritetut toimenpiteet:

 • Tehdyt koulutukset

Vuoden aikana havaitut kehityskohteet:

 • Kartoitetaan koulutuskäytänteiden kertausten mallia

Uusien työntekijöiden perehdyttämisen yhteydessä käydään läpi luottamuksellisuus- ja salassapitovelvollisuuteen kuuluvat asiat, ja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt allekirjoittavat salassapitositoumuksen. Tietosuoja-asetus on huomioitu henkilöstön säännöllisesti pidettävissä koulutuksissa ja tietojen käsittelyssä.

 

Järvi-Suomen Energia Oy

Arto Nieminen

Toimitusjohtaja

Syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Tutustu toimenpideohjelmaan