Syrjimättömyysraportti

Syrjimättömyyden varmentamisohjelman raportti vuodelta 2019

Raportissa kuvataan Järvi-Suomen Energia Oy:n toimenpideohjelman tarkistus- ja kehitysvaiheissa havaitut asiat. Tarkistusvaiheessa on seurattu ja mitattu prosesseja suosituksessa määriteltyihin vaatimuksiin, toimialan ohjeisiin sekä itselle toimenpideohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin nähden. Kehitysvaiheessa on asetettu tavoitteita ja aikataulu toimenpiteille, joita tarvitaan tarkistusvaiheessa havaittujen poikkeamien korjaamiseksi, suunniteltujen tulosten saavuttamiseksi ja prosessien jatkuvaan parantamiseen.

Toiminnallinen eriyttäminen

Järvi-Suomen Energia Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma on päivitetty 27.4.2017. Toimenpideohjelma on julkisesti saatavilla Järvi-Suomen Energia Oy:n verkkosivuilla ja se on toimitettu myös Energiavirastolle.

Asiakassuhteet

Asiakastietojärjestelmän yhteisissä palveluprosesseissa on huomioitu, että tasapuolinen ja syrjimätön menettely edelleen varmistuu. Palveluprosessien kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota sähkömarkkinalain tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyteen. Kesäkuusta 2019 alkaen on Järvi-Suomen Energia Oy:n verkkopalveluun liittyvät tehtävät siirretty palvelutoimittajalle, joka ei toimi sähkönmyyjänä.

Tietojärjestelmien hallinta

Asiakastietojärjestelmän ylläpidossa varmistetaan, ettei liiketoimintaan ja asiakassuhteisiin liittyvä salassa pidettävä tieto siirry oikeudettomasti kolmannelle osapuolelle. Tietojen erillisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota asiakastietojärjestelmää kehitettäessä. Järjestelmien kehityksessä on huomioitu tietosuoja-asetus 2016/679. Järvi-Suomen Energialla käynnistyi uuden asiakaspalvelun toimittajan kanssa kesällä 2019 hanke, jonka mukaisesti Järvi-Suomen Energia Oy:n asiakastietojärjestelmän tiedot siirtyvät muista liiketoiminnoista erilleen rajattuun järjestelmäympäristöön. Uusi järjestelmä ympäristö otetaan käyttöön vuoden 2021 tammikuussa.

Salassapitovelvollisuus

Uusien työntekijöiden perehdyttämisen yhteydessä käydään läpi luottamuksellisuus- ja salassapitovelvollisuuteen kuuluvat asiat, ja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt allekirjoittavat salassapitositoumuksen. Tietosuoja-asetus on huomioitu henkilöstön koulutuksessa ja tietojen käsittelyssä.

Raportointi

Syrjimättömyyden varmentamisohjelman raportti on julkisesti sidosryhmien saatavilla Järvi-Suomen Energia Oy:n verkkosivuilla ja se toimitetaan myös Energiavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Järvi-Suomen Energia Oy

Arto Pajunen

Toimitusjohtaja