Syrjimättömyysraportti

Syrjimättömyyden varmentamisohjelman raportti vuodelta 2022

Tämä on Järvi-Suomen Energia Oy:n (JSE) syrjimättömyyden varmentamisohjelman raportti vuodelta 2022. Raportissa kuvataan JSE:n toimenpideohjelman tarkistus- ja kehitysvaiheissa havaitut asiat. Tarkistusvaiheessa on seurattu ja mitattu prosesseja suosituksessa määriteltyihin vaatimuksiin, toimialan ohjeisiin sekä itselle toimenpideohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin nähden. Kehitysvaiheessa on asetettu tavoitteita ja aikataulu toimenpiteille, joita tarvitaan tarkistusvaiheessa havaittujen poikkeamien korjaamiseksi, suunniteltujen tulosten saavuttamiseksi ja prosessien jatkuvaan parantamiseen.

Toiminnallinen eriyttäminen

JSE:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma on päivitetty 27.4.2017. Toimenpideohjelma on julkisesti saatavilla JSE:n verkkosivuilla ja se on toimitettu myös Energiavirastolle.

Asiakassuhteet

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen tammikuussa 2021 JSE:lla ei ole yhteisiä prosesseja tai tietoja kenenkään sähkönmyyjän kanssa. Palveluprosessien kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota sähkömarkkinalain tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyteen.

Tietojärjestelmien hallinta

Asiakastietojärjestelmän ylläpidossa varmistetaan, ettei liiketoimintaan ja asiakassuhteisiin liittyvä salassa pidettävä tieto siirry oikeudettomasti kolmannelle osapuolelle. Järjestelmien kehityksessä on huomioitu tietosuoja-asetus 2016/679.

Salassapitovelvollisuus

Järvi-Suomen Energia Oy Uusien työntekijöiden perehdyttämisen yhteydessä käydään läpi luottamuksellisuus- ja salassapitovelvollisuuteen kuuluvat asiat, ja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt allekirjoittavat salassapitositoumuksen. Tietosuoja-asetus on huomioitu henkilöstön koulutuksessa ja tietojen käsittelyssä.

Raportointi

Syrjimättömyyden varmentamisohjelman raportti on julkisesti sidosryhmien saatavilla JSE:n verkkosivuilla ja se toimitetaan myös Energiavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

 

Järvi-Suomen Energia Oy

Arto Nieminen

Toimitusjohtaja

Syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Tutustu toimenpideohjelmaan