Syrjimättömyysraportti

Syrjimättömyyden varmentamisohjelman raportti vuodelta 2021

Raportissa kuvataan JSE:n toimenpideohjelman tarkistus- ja kehitysvaiheissa
havaitut asiat. Tarkistusvaiheessa on seurattu ja mitattu prosesseja suosituksessa
määriteltyihin vaatimuksiin, toimialan ohjeisiin sekä itselle toimenpideohjelmassa
asetettuihin tavoitteisiin nähden. Kehitysvaiheessa on asetettu tavoitteita ja
aikataulu toimenpiteille, joita tarvitaan tarkistusvaiheessa havaittujen poikkeamien
korjaamiseksi, suunniteltujen tulosten saavuttamiseksi ja prosessien jatkuvaan
parantamiseen.

Toiminnallinen eriyttäminen

JSE:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma on päivitetty
27.4.2017. Toimenpideohjelma on julkisesti saatavilla JSE:n verkkosivuilla ja se on
toimitettu myös Energiavirastolle.

Asiakassuhteet

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen tammikuussa 2021 JSE:lla ei
ole yhteisiä prosesseja tai tietoja kenenkään sähkönmyyjän kanssa.
Palveluprosessien kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota sähkömarkkinalain
tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyteen.

Tietojärjestelmien hallinta

Asiakastietojärjestelmän ylläpidossa varmistetaan, ettei liiketoimintaan ja
asiakassuhteisiin liittyvä salassa pidettävä tieto siirry oikeudettomasti kolmannelle
osapuolelle. Tietojen erillisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota
asiakastietojärjestelmää kehitettäessä. Järjestelmien kehityksessä on huomioitu
tietosuoja-asetus 2016/679.

Salassapitovelvollisuus

Uusien työntekijöiden perehdyttämisen yhteydessä käydään läpi
luottamuksellisuus- ja salassapitovelvollisuuteen kuuluvat asiat, ja
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt allekirjoittavat
salassapitositoumuksen. Tietosuoja-asetus on huomioitu henkilöstön koulutuksessa
ja tietojen käsittelyssä.

Raportointi

Syrjimättömyyden varmentamisohjelman raportti on julkisesti sidosryhmien saatavilla
JSE:n verkkosivuilla ja se toimitetaan myös Energiavirastolle vuosittain toukokuun
loppuun mennessä.

Järvi-Suomen Energia Oy

Arto Pajunen
Toimitusjohtaja

Syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Tutustu ohjelmaan