Tietoa maanomistajille

 
Kuva linkkiä varten -

Johtoaluesopimus ja korvaus maankäytöstä

Kun aloitamme uuden rakentamistyön suunnittelun, pyydämme maanomistajalta suunnittelu- ja linjausluvan. Pyydämme luvan aina ennen maastossa tapahtuvaa varsinaista suunnittelutyötä. Suunnittelussa etsimme johdolle ja rakenteille järkevimmän mahdollisen reitin. Huomioimme maaston ja olemassa olevat reitit, kuten tiet ja pellot. Reittisuunnittelussa teemme maastoon selkeät merkinnät, joiden avulla myös maanomistaja saa paremman kuvan suunnitelmasta. Reittisuunnittelun valmistuttua laadimme johtoaluesopimusesityksen ja toimitamme sen maanomistajan tarkastettavaksi.

Johtoaluesopimuksissa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja

Sopimuksen mukana toimitamme tarvittaessa valtakirjan, jolla yhteistyökumppanimme voi suorittaa tarvittavan puustonpoiston sekä tehdä avattavan johtokadun reunapuustolle tarpeellisen vierimetsänhoidon.

Raivaus- ja puunpoistoalueiden merkintä

Rakennettavien johtokatujen raivaus- ja hakkuualueen merkitsemme rajakuitunauhalla siten, että kuitunauhalla merkitty puu jää pystyyn. Kaadettavat puut merkitsemme spraymaalilla. Tällä tavalla merkatusta johtokadusta kaikki osapuolet - maanomistaja, me työn tilaajana ja raivausurakoitsija - voivat tarkastaa hakkuun jälkeen, että hakkuu on tehty suunnitelman ja sovitun mukaisesti.

Metsäkoneita varten johtokadulla olevat kiinteistöjen rajat merkitsemme rajaviivan suuntaisella yhtenäisellä kuitunauhalla.

Yksityisteillä etsimme soveltuvimman toteutustavan yhteistyössä tiehoitokunnan kanssa. Yksityistielle rakennettavasta johdosta sopimus tehdään sekä maapohjan omistajan, että tiehoitokunnan (edustajan) kanssa. Yleisillä teillä käytämme suunnittelun perusteena voimassaolevaa Liikenneviraston ohjeistusta.  

Pyrimme sijoittamaan pylväät tien tai pellon reunaan paikkoihin, joissa niiden viljelylle aiheuttama haitta on mahdollisimman pieni.

Korvaukset

Järjestäytyneen tiehoitokunnan sopimus tehdään Energiateollisuuden ja Suomen Tieyhdistyksen allekirjoittaman suosituksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan haittakorvausta ei makseta.  

Lähtökohtana suosituksessa on, että sähköverkot pyritään sijoittamaan yhteiskunnan, verkonhaltijoiden ja käyttäjien kannalta tarkoituksenmukaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa usein kaapeleiden ja johtojen sijoittamista teiden varsille. Kaapelin tai muun yhteyden sijoittava taho korjaa sijoittamisesta aiheutuneet vahingot ja jäljet siten, että alue saatetaan vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin mitä se oli ennen kaapelin sijoittamista sekä korvaa sijoittamisesta myöhemmin todennettavat vahingot ja puutteet.

Tehokkaan maankäytön lisäksi kaapeleiden sijoittaminen teiden varsille edistää teiden varrella olevien kiinteistöjen mahdollisuuksia saada laadukasta sähköä.

Jos sopimuksesta ei päästä yhteisymmärrykseen

Jos johdon sijoittamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, viedään asia yleensä kunnan rakennusviranomaisen päätettäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan yhdyskuntateknisten laitteiden, kuten sähköjohtojen sijoituksesta, päättää rakennusvalvontaviranomainen elleivät asianosaiset pääse sijoittamisesta sopimukseen.

Rakennuslautakunta tekee päätöksen johdon sijoittamisesta ja toimittaa päätöksestä tiedon molemmille osapuolille.

Ohjeita vierimetsän hoitoon

Yleisin syy sähkökatkoon on linjalle kaatunut puu. Hyvällä metsänhoidolla voidaan vähentää olennaisesti näiden katkojen määrää alueellasi.

Oheiseen videoon on koottu tietoa ja vinkkejä metsänhoitoon sähkölinjan läheisyydessä.