Huolenpitoa sähköverkosta

Sähköverkon ennakoivalla kunnossapidolla tarkoitamme johtoaukean ja sen lähialueiden huoltamista ja raivaamista niin, että sähkölinjojen läheisyydessä sijaitseva kasvusto ei aiheuta haittaa sähkönjakelulle. Ennakoivan kunnossapidon toimenpiteitä ovat sekä ilmasta että maasta käsin tehdyt tarkastukset ja niistä saatujen tulosten dokumentointi, sähköverkon johtoaukean alustaraivaus ja helikopterisahaus. Huollatamme myös sähköverkon komponentteja kuten erotinasemia ennakoivana toimenpiteenä laadukkaan sähkönjakelun turvaamiseksi.

Ennakoiva kunnossapito on sähköverkon hallintaa tukeva kokonaisuus. Hyvä kunnossapitosuunnittelu ja palvelukokonaisuuksien muodostaminen ovat onnistumisen kulmakiviä pitkällä aikavälillä.

Kunnossapidollisia haasteita jakeluverkkoalueellemme luovat mm. puuston erityispiirteet ja esim. suojeltavat katajat, joita sijaitsee johtoaukeilla.

Tavoittelemme laadukasta onnistumista yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa, yhteistyö on tässäkin yhteydessä voimaa.

Ottemme yhteistyöhön on kehittämislähtöinen. Vaadimme itseltämme kehittymistä ja kannustamme palveluntuottajia laajentamaan palveluosaamistaan.

Toimintojen suunnittelulla, roolituksella ja järkevien palvelukokonaisuuksien muodostamisella luomme toiminnalle pohjan. Arvioimme ja tarkastelemme  kunnossapitosuunnitelman perusteita säännöllisellä ja  kriittisellä otteella tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Uudenlaiset teknologiat ja digitaaliset ratkaisut tukevat kehityskulkua kunnossapidollisten tarpeiden ennustamiseen. Näin voimme kohdistaa toimenpiteet entistäkin täsmällisemmin ja oikea-aikaisemmin sinne, missä niitä tarvitaan.

Raivaukset

Raivaustyötä tehdään suunnitelmallisesti kuitenkin huomioiden raivauksen tarve. Raivaamme kohteet, joissa on todellinen tarve raivaukselle. Raivauksen suunnittelua tehdään alueellisesti vuositasolla.

Vaikka maakaapeloimme sähköverkkoa kiivaasti, valtaosa nykyisestä sähköverkostamme on vielä ilmajohtoverkkoa, joka vaatii huoltoa ja kunnossapitoa sekä raivausta.

Suunnitelmallinen ja tarveharkintainen raivaustyö

Keskijänniteverkkojen johtoalueet lennetään säännöllisesti helikopterilla. Lennolla on mukana sähkönjakelun ammattihenkilö merkitsemässä raivattavia kohteita sähköisiin karttoihin. Näin maastossa tehtävä raivaustyö nopeutuu, kun voimme lähettää raivaajat kunnossapitotöihin valmiit kohteet mukanaan.

Helikopterisahausta tehdään todettujen paikkojen perusteella sekä verkon käyttökokemusten perusteella tarveharkintaisesti suurjännite- ja keskijänniteverkkojen johtoalueilla.

Pienjänniteverkon osalta tarkastusta tehdään maasta käsin, kävelemällä läpi ilmajohtojen reitit ja samalla raivaamalla sähkönjakelua haittaavat puut ja oksat johdon ympärille määritellyltä alueelta.

Sähkönjakelun turvaamisen tukitoimet

Sähkönjakelun turvaamisen tukitoimena voit saada meiltä opastusta turvalliseen puunkaatoon. Lisäksi poistamme sähköverkkoon nojaavat puut asiakkailta saatujen ilmoitusten perusteella.

Puunkaatoneuvonta

Meiltä voit saada maksutonta puunkaatoneuvontaa ja palvelua, kun puu sijaitsee sähköverkon välittömässä läheisyydessä, puu on vioittunut ja aiheuttaa kaatuessaan verkostolle vahinkoa.

Sähkölinjoihin nojaavat puut

Käymme poistamassa sähköverkkoon nojaavat puut saatujen ilmoitusten perusteella. Omatoimisesti puita ei saa käydä linjoilta poistamassa vaan linjaan nojaavasta puusta voi tehdä ilmoituksen Vikapalveluumme p. 0800 90440.

Miksi raivataan?

Puiden rungot tai oksisto katkotaan määritellyltä raivausalueelta niin, etteivät ne osu johtoon ja aiheuta haittaa sähkönjakelulle.

Suunnitelmallisuus ja säännöllisyys

Raivaustyötä tehdään alueittain suunnitelmallisesti kuitenkin huomioiden raivauksen tarve. Tämän tarpeen määrittelemme keskijänniteverkossa tarkastuksen perusteella. Ennen raivauksen tilaamista urakoitsijalta tiedämme, mitkä osat verkostamme tarvitsevat ensisijaisesti raivausta.

Pienjänniteverkossa raivaajat kävelevät ilmajohtojen reitit ja raivaavat ne tarvittavilta osin.
 
Keskijänniteverkon raivauskierto on keskimäärin noin 5 vuotta ja pienjänniteverkon raivauskierto noin 6 vuotta.

Tietoa tulevista raivaustöistä

Ilmoitamme helikopterisahauksesta paikallislehdissä sekä verkkosivuillamme.

Maasta käsin tehtävän raivauksen urakoitsijat aikatauluttavat työnsä itsenäisesti ja sovittavat ne yhteen muiden hankkeidensa kanssa. Raivausalueista kerromme verkkosivuillamme siinä laajuudessa kuin se on mahdollista.

Puut, risut ja oksat

Puut, oksat ja risut ovat maanomistajan omaisuutta.  Mikäli puut, risut ja oksat hankaloittavat esimerkiksi tiellä liikkumista, urakoitsija raivaa ne tien sivuun.

Matalalla lentävä helikopteri voi aiheuttaa ongelmia kotieläinten pidolle

Mikäli näet tarvetta erikoisjärjestelyille, ota yhteys kunnossapitotoiminnasta vastaavaan henkilöön, jonka puhelinnumeron näet verkkosivumme Ajankohtaista-tiedotteista tai paikallislehdessä julkaistusta lehti-ilmoituksesta.

Puunkaatoneuvonta
p. 0800 90444 (arkisin klo 8-18)

Vikapalvelu
p. 0800 90440 (24 h)

Puhelut molempiin numeroihin ovat soittajalle maksuttomia.

Vikailmoituslomakkeelle