Aurinkosähkön pientuotanto

Uusi netotusmalli tekee aurinkosähkön pientuotannosta nykyistä kannattavampaa

Omalla katolla olevien aurinkopaneelien tuottaman ylimääräisen sähkön voi myydä, jos tuotetun sähkön määrä ylittää senhetkisen kulutuksen. Myynnistä tulee nykyistä kannattavampaa, kun Suomessa otetaan aurinkosähkön pientuotannon mittauksessa käyttöön uusi ns. netotusmenetelmä. Järvi-Suomen alueella tämä tapahtuu jo vuoden 2021 alussa. Aurinkosähkön pientuottajalle tämä merkitsee pienempää sähkölaskua.

Omakotitaloissa, taloyhtiöissä ja vapaa-ajan asunnoissa tuotetaan yhä enemmän sähköä aurinkopaneelien avulla. Koska sähkön varastointiin tarvittava akusto on investointina melko suuri, taloudellisesti järkevämpää on yleensä myydä ylimääräinen sähkö sähköyhtiölle.

Tuotetun ja kulutetun sähkön määrän laskentatapa muuttuu uuden asetuksen mukaan lähivuosina, kun käyttöön otetaan niin kutsuttu tuntinetotus. Pientalossa asuvalle aurinkosähkön tuottajalle tämä tarkoittaa, että myytävää ylijäämäsähköä syntyy vähemmän ja suuremman osan tuotannosta voi hyödyntää suoraan omassa kiinteistössään. Myös taloyhtiöiden tuottaman aurinkosähkön hyödyntämiseen tulee muutos, joka tarjoaa säästöä yksittäisille asukkaille.

Datahub mahdollistaa netotusmenetelmän käyttöönoton sähkön pientuotannossa

Suomessa sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitää ja kehittää Fingrid Oyj. Sähkön alueellisesta jakelusta vastaavat puolestaan sähköverkkoyhtiöt, kuten Järvi-Suomen Energia. Sähkönkäyttöpaikkoja ovat esimerkiksi omakotitalot, joiden haltijat ostavat sähkön haluamaltaan sähkönmyyjäyhtiöltä. Vastaavasti aurinkosähkön pientuottaja voi myydä ylimääräisen sähkön haluamalleen sähköyhtiölle. Yleensä ylijäämäsähkö myydään samalle yhtiölle, mistä sähköä muutenkin ostetaan.

Kun kaikki lasketaan yhteen, sähkön jakeluun, myyntiin ja pientuottajien sähkön ostamiseen liittyy lähes 4 miljoonaa osapuolta. Sähkön myyntisopimuksia kilpailutetaan ahkerasti, joten ajan tasalla pysyminen sekä sopimusmuutoksista että sähkön myynti- ja ostomääristä on tärkeää. Tämän vuoksi Fingrid on kehittämässä sähkömarkkinoiden eri osapuolien välistä tiedonvaihtoa selkeyttävää ja nopeuttavaa valtakunnallista datahub-järjestelmää.

Miten sähkön pientuotannon mittaaminen muuttuu?

Aurinkosähkön pientuottajalle datahubin käyttöönotto mahdollistaa uuden ja edullisemman laskentatavan. Verkkoyhtiöt, kuten Järvi-Suomen Energia, voivat ottaa tämän netotusmallin käyttöön jo vuoden 2021 alusta, koska teknologia on tältä osin jo valmis ja asetus sen tulee myös lähiaikoina sallimaan. Verkkoyhtiöt voivat tarjota palvelun asiakkailleen omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Sähkölaskusta vain noin ⅓ on energian hintaa. Loput noin ⅔ koostuu sähkön verkkopalvelumaksusta ja veroista. Sähkölaskua voi kuka tahansa pienentää optimoimalla omaa sähkön kulutustaan. Taloudellisesti ajatellen sähkön pientuottajan kannattaa pyrkiä vähentämään ostettavan sähkön (ja samalla sähkönsiirron ja veron) määrää. Ylijäämäsähkön myyminen ei ole taloudellisesti yhtä kannattavaa.

Netotusmalli tekee tästä yhtälöstä sähkön pientuottajalle vieläkin edullisemman, sillä laskentatavan muutos vähentää ylijäämäsähkön osuutta ja pienentää ostettavan sähkön määrää. Tämä ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä, sillä aikanaan datahub huolehtii tarvittavista muutoksista. Ennen datahubia verkkoyhtiöt voivat toteuttaa muutoksen omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Netotusmalli
Netotusmalli muuttaa sähkön pientuotannon mittaamisen

Sähkön kulutus ja tuotanto tullaan mittaamaan ja laskemaan yhteen yhden (1) tunnin jaksoissa. Jos aurinkoisella säällä sähköä sekä tuotetaan että kulutetaan saman tunnin aikana, tuotettu sähkö alentaa suoraan ostettavan sähkön määrää. Tästä ostamattomasta sähköstä ei luonnollisesti makseta veroa eikä verkkopalvelumaksua. Aikaisempaan verrattuna säästöä syntyy siis sähköveron ja verkkopalvelumaksun muuttuvan osuuden verran jokaisen hyvitetyn kilowattitunnin osalta.

Sähkön pientuottajien rooli kasvaa sähkömarkkinoilla

Aurinkopaneelit ovat helpoin, selkein ja suosituin tapa tuottaa sähköä omaan tarpeeseen. Yleisesti ottaen sähkön kulutus kasvaa jatkuvasti, vaikka samaan aikaan energiatehokkuuden lisääntyminen alentaa yksittäisten laitteiden sähkönkulutusta. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikki tuotettu hiilidioksidivapaa sähkö kuitenkin tarvitaan. Aurinkoon perustuvan pientuotannon kasvu lisää hiilidioksidivapaasti tuotetun sähkön määrää.

Säästöä tuova netotusmenetelmä epäilemättä lisää aurinkosähkön kannattavuutta pientuottajille, mutta uusi asetus mahdollistaa aurinkosähkön kannattavuuden lisäämisen myös taloyhtiöille. Kun taloyhtiön aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö on tällä hetkellä käytettävä taloyhtiön yleisiin sähköntarpeisiin ja ylijäämä on myytävä sähköyhtiölle, asukkaat eivät ole suoraan hyötyneet aurinkosähköinvestoinnista.

Datahub tulee mahdollistamaan ns. energiayhteisön muodostamisen, jolloin tuotettu aurinkosähkö jaetaan huoneistoille. Ylijäämää ei synny myytäväksi, mutta asukkaat hyötyvät suoraan, koska itse tuotettu aurinkosähkö alentaa ostosähkön tarvetta. Verkkoyhtiöt voivat toteuttaa myös tämän muutoksen mahdollisuuksiensa mukaan jo vuoden 2021 alusta. Sen odotetaan lisäävän taloyhtiöiden aurinkosähköinvestointeja, koska muutos mahdollistaa investoinnille nykyistä paremman kannattavuuden.

Ina Lehto
Energiateollisuus ry:n energiaverkkojen asiantuntija

ina.lehto@energia.fi