Näin vastaamme odotuksiin

Vastuullisuus on tekoja, joilla vastaamme meihin kohdistuviin odotuksiin. Mitä meiltä sitten odotetaan?

Vastuullisuustyön perustaksi selvitimme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä ja odotuksia toiminnastamme. Tärkeimmiksi odotuksiksi nousivat mm. luotettava energiantoimitus, nykyistä edullisempi hinta, asiakastarpeiden ymmärtäminen ja hyvä asiakaspalvelu sekä toiminnan läpinäkyvyys.  Myös ympäristövaikutusten minimointi ja hankintojen vastuullisuus olivat sidosryhmiemme mielestä tärkeitä asioita.

Vastuullisuusohjelmamme sisältää toimenpiteitä, joilla vastaamme näihin odotuksiin. Asiakkaiden energian saannin turvaamisessa olemme sitoutuneet saavuttamaan meille asetetut toimitusvarmuustavoitteet kustannustehokkaasti vuoteen 2036 mennessä. Siihen kuuluvat energiaverkkojen rakentaminen, kunnossapito ja valvonta, ympäristön vaatimukset huomioiden.

Toiminnan ja luotettavan sähkönjakelun mittareina ovat sähkönjakelun keskeytysten keskimääräinen kesto minuuteissa asiakasta kohti eli SAIDI (System Average Interruption Duration Index) sekä sähkönjakelun keskeytysten keskimääräisen lukumäärä SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Näiden kehitystä seurataan myös vastuullisuusraporteissa.

Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja energianjakeluun ja olemme asiakkaan tukena uusien energiamuotojen käyttöönotossa.  Erityisinä hankkeina ovat sähköverkon joustavuuden kehittäminen sekä entistä asiakaslähtöisempi viestintä.

Joustavampaa sähköverkkopalvelua 

Parannamme asiakkaiden mahdollisuuksia mm. hyödyntää entistä paremmin omaa sähkön pientuotantoaan, esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä. Sähköautojen tai akkuteknologian hyödyntäminen sähkön varastoimiseen takaa sen, että asiakkailla on sähköä käytettävissä silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tavoitteena on selvittää sähköverkon joustoresurssien tekniset ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja kehittää erilaisia ratkaisuja sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseen.

Selvityksiä ja tutkimuksia tehdään useissa hankkeissa. LUT-yliopiston Joustava ja toimitusvarma sähköverkko -tutkimushankkeessa haetaan ratkaisuja tulevaisuuden sähkönjakelulle harvaanasutulla maaseudulla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n Sähkökärppä -hankkeessa tutkitaan kulutusjoustoa, joka tarkoittaa mm. sähkönkulutuksen tasoittamista kodeissa, jotta sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa helpotetaan. Lisäksi selvitetään mm. akustojen hyödynnettävyyttä sähkön laadun parantamiseksi ja akustojen käyttöä tehoreservinä. Kehitystyön onnistumista seurataan hankkeiden edistymistä seuraamalla.

Asiakaslähtöisempää viestintää

Tavoitteenamme on viestinnän kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi ja ymmärrettäväksi. Asiakaspalvelunprosesseja kehitetään mahdollisimman sujuviksi ja yksinkertaisiksi. Edistämme myös sähköisten palveluiden käyttöönottoa mahdollisuuksien mukaan ja kehitämme niitä edelleen. Kehitystyössä tarkastelimme asiakasviestintää eri prosesseissa ja teimme suunnitelman viestinnän digitalisoimiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman edistymisen seurannassa käytämme asioinnin sujuvuutta kuvaavaa mittaria CES (Customer Effort Score), jossa tavoitteenamme on alle 2. Imagoindeksin tavoitteeksi on asetettu 3,3. Someviestintään sitoutumisen tavoitteena on 10 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lue lisää vastuullisuudestamme.

Vastuullisuusraportti ilmestyy osana Suur-Savon Sähkön sähköistä vuosikertomusta. Katsauksessa on mukana GRI-indeksi, raportointiperiaatteet sekä sidosryhmä- ja johtamistapataulukot. Viime vuoden raporttiin pääset tutustumaan tästä.