Investoinnit toimitusvarmaan verkkoon jatkuvat haja-asutusalueilla

Vuoden 2022 verkkoinvestoinnit jatkuvat aikaisempien suunnitelmien mukaan. Nyt kaapeloidaan häiriöille altteinta keskijänniteverkkoa taajamien ulkopuolella ja siirretään ilmajohtoja teiden varsiin. Investoinnit toteutuvat edelleen n. 50 miljoonan euron vuosibudjetilla.

Uudistunut lainsäädäntö ei aiheuta muutoksia vuoden 2022 investointikohteisiin. Suunnitellut kohteet toteutetaan aikaisempien suunnitelmien ja budjettien mukaisesti. Lakimuutoksen tuoma toimitusvarmuustavoitteiden täyttämiseen liittyvä jatkoaika vuoteen 2036 on ollut Järvi-Suomen Energialla jo käytössä aikaisemmin ja se on huomioitu suunnitelmissa. Tiukat tavoitteet verkon mahdollisimman kustannustehokkaasta rakentamisesta ovat olleet suunnittelun pohjana tähänkin asti. Sivun taulukossa on vuoden 2022 suurimmat työmaat listattuna. Myös muiden kuntien alueella tehdään kuluvan vuoden aikana töitä toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Kaikkea ei kaapeloida 

Järvi-Suomen Energian verkkoalue tuhansine järvineen, saarineen ja kallioineen on haastava maasto verkon rakentamiselle ja erityisesti kaapeloinnille.  Sähköverkkoa jokaista asiakasta kohden on keskimäärin 270 metriä, joten harvaanasutuilla seuduilla asutus on todella hajallaan ja matkat pitkiä. Tämä korostuu erityisesti nyt, kun toimitusvarmaa verkkoa rakennetaan haja-asutusalueilla.

Investoinneissa tavoitteena on paitsi toimitusvarmuus, myös kustannustehokkuus ja sitä haetaan monilla keinoilla eri toteutusratkaisuja yhdistämällä. Kivikkoinen tai muuten hankala maasto voi kasvattaa kaapelointikustannukset kaksinkertaiseksi. Siksi maa- ja vesikaapeleiden rinnalla toimitusvarmuutta rakennetaan siirtämällä metsässä olevia ilmajohtoja teiden varsille ja käyttämällä omaa, hankalien maasto-olosuhteiden innoittamana kehitettyä, yhden kilovoltin tekniikkaa. 

Taulukko vuoden 2022 investoinneista paikkakunnittain

Metsässä olevat keskijännitejohdot ovat kaikkein alttiimpia myrskytuhoille. Niiden siirtäminen teiden varsille parantaa paitsi toimitusvarmuutta, myös tiellä liikkuvien turvallisuutta reuna-alueiden näkyvyyden parantuessa. Jos vikaantuminen tapahtuu, teiden varsilla kulkevien johtojen korjaaminen on nopeaa, sillä mahdollinen vika löytyy nopeasti ja pääsy korjaustöihin on helpompaa. Lisäksi metsästä pois siirretyt johdot vapauttavat metsämaata muuhun hyötykäyttöön. 

Sähköverkko rakennetaan asiakkaita varten 

Mahdollisimman häiriötön sähkö on elintärkeä asia koko alueelle ja sen kehittymiselle. Sen lisäksi sähköverkon tulee taipua myös tulevaisuuden tuomiin uusiin rooleihin. Sen tulee mahdollistaa yhä kasvavan ympäristöystävällisen sähköntuotannon hyödyntäminen. Sen tulee mahdollistaa ratkaisut, joilla vaihteleva sähköntuotanto ja vaihteleva sähkönkäyttö tasataan toimivasti ja asiakkaan kannalta hyödyllisellä tavalla. Yhä useammin sähköverkko mahdollistaa asiakkaille myös tehokkaat tietoliikenneyhteydet. Sähköverkko rakennetaan asiakkaita varten, mahdollisimman taloudellisesti ja oikein ratkaisuin. Sen tulee palvella tehtävässään koko elinkaarensa ajan, monta seuraavaa vuosikymmentä. 

Järvi-Suomen Energian sähköverkon johtotyypit 2020-2036