Turvallisuus

Järvi-Suomen Energian turvallisuuskulttuuri muodostuu yhteistyössä konsernin kanssa. Erityispiirteitä turvallisuuskulttuurin toteutukseen tuo sähkönjakelun erityisvaatimukset.

Mitä on yritysturvallisuus?

Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Yritysturvallisuustoiminnalla voidaan suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta. Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. (Elinkeinoelämän keskusliitto, ek.fi)

Turvallisuuskulttuurin luominen on osa konsernin riskienhallintaa.

Turvallisuusjohtaminen luo raamin kokonaisturvallisuudelle yrityksen sisällä. Turvallisuusjohtamisen tehtävänä on määritellä ja arvoida toimintaympäristöön liittyvät riskit ja luoda turvallisuuskulttuuri, joka tukee päivittäistä toimintaa.

Kun yrityksen turvallisuuspolitiikan tavoitteet ja periaatteet on määritelty, on vuorossa turvallisuusriskien arvionti, jota toteutetaan vuosikellon mukaisesti liiketoimintayksiköissä. Vuosittaiset tavoitteet on hyvä määritellä ja löytää sopivia mittareita turvallisuuden mittaamiseksi ja konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi.

Sähkönjakelun parissa toimittaessa on huomioitava myös sähköturvallisuuteen liittyvät näkökulmat. Myös haastavissa ja sähkönjakelun sujuvuutta koettelevissa myrskytilanteissa on työntekijöiden turvallisuus etusijalla.

Yrityskulttuurimme tukee kaikkia toimenpiteitä, joilla turvallisuutta varmistetaan olosuhteista riippumatta.

Lisää työmaiden turvallisuudesta

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan yrityksen kokonaisvaltaista ja tavoitteellisia toimenpiteitä turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Turvallisuus tulee nähdä aina kokonaisuutena, ei erillisenä toimintona. Turvallisuuskulttuuri koskettaa yrityksen kaikkia tasoja. Päätöksenteossa tulee huomioida turvallisuusseikat samalla painoarvolla kuin muutkin päätöksentekoon vaikuttavat seikat. Koko organisaatio tulee sitouttaa ja sen tulee sitoutua turvallisuuslähtöiseen toimintaan. Riskien kartoitus ja niiden hallinta tulee olla osa jokapäiväistä työtä.

Riskianalysointi

Jäävuoriteorian mukaisesti vaara- ja läheltäpiti tilanteita esiintyy kymmenkertaisesti verrattuna niihin tilanteisiin, joista aiheutuu suoranainen tapaturma. Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia.

Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaimmillaan. Riskien arviointi on systemaattinen prosessi, jolla työympäristö pyritään tekemään turvalliseksi. Työympäristöä on tarkkailtava ja vaaratilanteet selvitettävä asianmukaisesti. Lähtee liikkeelle riskien määrittelystä ja niiden arvioinnista vaikkapa näiden ylätason ominaisuuksien kautta. 

Turvallisuusjohtamiselle asetetaan mittarit ja tavoitteet, jotka ovat konkreettisia. Esim. suojelemme ympäristöämme (ympäristövahinkojen määrä toiminnassamme).

Turvallisuusjohtaminen on osa konsernin riskienhallinnan toteuttamista. Riskienhallinta perustuu yhtiön muuhun toimintaan sidottuun vuosikelloon sekä kullekin toimintavuodelle konsernijohtoryhmän määrittämiin riskienhallinnan linjauksiin.

Yritysturvallisuus - välittämisen kulttuuri