Turvallisuus työmailla

Koko organisaation - yrityksen johdosta suorittavan työn tekijöihin, vastuulla on huolehtia siitä, että työskentely työmailla on turvallista. Kun työskennellään maastossa, olosuhteiden muutokset vaikuttavat merkittävästi työsuorituksen turvallisuuteen. Tilannetajulla on tärkeä rooli. Turvallinen työmaa löytyy vastuullisessa organisaatiossa myös sisätiloista.

 

Turvallinen työskentely työmaalla perustuu hyvään yhteistyöhön, sopimusten ja ohjeiden noudattamiseen sekä vuorovaikutukseen toimijoiden kesken. Ihmiset tekevät turvallisuuden!

Muistettava on myös se, että turvallinen työskentely edellyttää tehtävän ja olosuhteiden mukaisen turvavarustuksen.

Katso linkistä kuva työmaan turvavarustuksesta ja tutustu Sähköverkon turvallinen käyttö - oppaaseen.

Työmaan keston aikainen turvallisuus

Sähkönjakeluverkon parissa toimittaessa työmaiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, koska olosuhteet maastossa muuttuvat jatkuvasti ja muutoksia voi olla vaikea ennakoida.

Sähköverkon parissa työskenneltäessä on tärkeää tiedostaa eri tehtävissä toimivien henkilöiden roolit

 

Verkon_vastuuhenkilot.jpg

 

Henkilöiden roolit ja sähkö- ja käyttöturvallisuuden valvonta-alue

Sahkoturv_valvonta_alueai.jpg

Turv_valvonta_alueai.jpg

 

Turvallisuusilmoitus on laadittava työmaakohtaisesti. Turvallisuusilmoitus on laadittava aina, kun:

 • tilaaja näkee laatimisen tarpeelliseksi riskien arvioinnissa
 • tilaaja on sitä edellyttänyt työtilauksessa
 • lähialueen työssä jännite voi aiheuttaa vaaraa

Paikallisopastus

Paikallisopastuksessa perehdytetään sähkölaitteiston ja sen ympäristönerityispiirteisiin sekä yhteydenpitoon. Paikallisopastus annetaan rakentamista ja kunnossapitoa vaativissa töissä. Mikäli opastuksen kohteena oleva sopimuskumppani on alistettu päätoteuttajalle, on opastuksessa oltava myös päätoteuttajan edustaja mukana

Työalueen merkinnät ja rajaaminen

 • Kieltomerkit
 • Varoitusmerkit

 Ammattitaitovaatimukset

Järvi-Suomen Energian tilaaman käyttö- ja kunnossapito sekä viankorjaustyön tekijältä vaaditaan yleisen ammattitaidon lisäksi voimassa oleva työturvallisuuskortti. Henkilöllä tulee olla työhön liittyvät viranomaistenvaatimat turvallisuuskoulutukset.

 • SFS 6002 työturvallisuuskoulutus tai Sätky-koulutus, kertaus 5 vuoden välein
 • työturvallisuuskortti
 • tulityökortti
 • tieturvakoulutus 1 ja tarvittaessa 2
 • hätäensiapukoulutus, kertaus noin 3 vuoden välein
 • tarvittaessa pylväästä evakuointikoulutus

(valmius laskea henkilö alas pylväästä turvallisesti)

Viankorjaukseen osallistuvan henkilön on oltava Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 5.7.1996/516, 11 § mukaisesti riittävän ammattitaitoinen valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyöt sekä opastettu näihin töihin. Työpariksi hyväksytään henkilö, jolta puuttuvat valmiudet itsenäiseen työskentelyyn.

Työsuojelulliset toimenpiteet ja organisoituminen 

Työmaiden riskit kartoitetaan jo esisuunnittelun yhteydessä erillisellä turvallisuusasiakirjalla. Urakkasopimuksissa urakoitsija velvoitetaan noudattamaan tilaajan yleisiä turvallisuusohjeita ja ennen työmaan käynnistymistä urakoitsija toimittaa oman turvallisuuslomakkeen. Työmaille nimetyt turvallisuuskoordinaattorit valvovat työmaiden turvallisuutta työmaan alusta loppuun

Työsuojelu

Työsuojeluorganisaatio käsittelee raportoidut turvallisuuspoikkeamat, läheltä piti tilanteet ja mahdolliset työtapaturmat. Saatujen tietojen perusteella työsuojeluorganisaatio tekee korjausehdotuksia ja ohjeistuksia työskentelymenetelmiin.

Suurhäiriötilanteiden edellyttämä turvallisuus

Suurhäiriötilanteissa voi esimerkiksi olla tilanne, jossa emme turvallisuussyistä lähetä sähköverkon asentajia töihin viankorjaukseen, koska se on liian vaarallista olosuhteiden vuoksi. Kun kriisi yllättää, kiire ei koskaan saa mennä ohi henkilöiden turvallisuuden.

Asiakkaiden ja ohikulkijoiden toiminnan turvallisuutta parannetaan viestimällä vaikkapa toiminnasta ns. nollavikatapauksissa. Muistutamme myös siitä, että sähkölinjojen päälle tai läheisyyteen kaatuneisiin puunrunkoihin ei saa koskea – ei luonnollisesti myöskään sähkölinjoihin, jotka ovat syystä tai toisesta käden ulottuvilla.  Näissä tapauksissa pyydämme aina välitöntä yhteydenottoa Vikapalveluumme p. 0800 90440 (24 h).